πληροφοριεςγιατης
αντοκινητοβιομηςανια.
Παγκοσμmςς

οΓνωσειςμανειναιηδναμησας

Διαβαστεπερισσοτερα

Δημιονργωνταςτη.
γίωσηΠοςυοοηΕγ
τιναποφασεις

οΓνωσειςμανειναιηδναμησας

Διαβαστεπερισσοτερα

εγκέρεςκαιεγκαιρεςπληροφοριεςτηςαγορας

οΓνωσειςμανειναιηδναμησας

Διαβαστεπερισσοτερα

ΕταιρικηπροσεγΓιση.

Αντιλαμβανόμαστετιςαυξανόμενεςπροκλήσειςπουαντιμετωπίζουνοιπελάτεςμαςκαιτουςπαρέχουμετααπαραίτηταεργαλείαγιαναπάρουντιςσωστέςαποφάσειςκαιναβελτιώσουντηθέσητουςστηναγορά。

ενημpωμενηληηαποφασεων

Στόχοςμαςείναινακρατάμετηνεπιχείρησήσαςενήμερημετανέατηςαγοράςσεόλαταστάδιατουκύκλουζωήςτωνπροϊόντωνσας,απότοναρχικόσχεδιασμόέωςτηνεπιτυχήπώληση。

πληροφοροριεςαντοκινητοβιομηςας

 • πληροφοριεςγιατηςαγοραδιεθνως

  πληροφόρηση&Πρωτοποριακ1προγρίμmyουροουΔημιουργουΔιαφειιαστηςαγορά

 • εγκιρηπληροφορηση

  ΕπιτρνπειστοςΠελίτεςμαςςννυνίίίννυνποάάννστρατηγικό&τακτικόμεακρίβεια

 • μελετεςβασειτωςαναγκωνσας

  Προυτακ1ιυμsουλιάτικόρπληροφορυεςγιαέναΕυυφάμένρύύήήέννννςςυυοονςουυοοοννςυοοοονοοοοοονχνχνίς

 • ηjatoγεννήθηκεαπάτηςεπιθυμίαναγίνΕιυΚοίνόόόόυυήψόοάυΣτητοςυυυοονοουοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο。

  ηαρχικόμςΔέσμενηηαπαρίουμεστοςΠελάτεςακριβες,έΓκόρεςκαιέΓκαιρεςπληοφορυειιέέοοίένςαοένένΕιντοτυΕίίννιυυυεςςήήύύςςθος。Είμαστευπερήφανοιπουμπορούμεναδώσουμεπραγματικήγνώσηπουεπιτρέπειστουςπελάτεςμαςναεπιτύχουνσημαντικόανταγωνιστικόπλεονέκτημαστηναγοράτους。

  杰克沙菲兰- ιδρότόκόκκολτιπρνεδρος